Informace o GDPR

Prohlédněte si Kšírovku

Obchodní firma:

CENTRAL GOLF s.r.o.

Vložka C 70436 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Lužánecká 1889/12, Černá Pole, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 29278384

Mail: info@ksirovka.cz

Tel.: +420 605 700 7171. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek shora jmenované obchodní společnosti.
1.2 Společnost je provozovatelem webových stránek na webové adrese uvedené výše v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.
1.3 Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.
1.4 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná v záhlaví tohoto dokumentu.
1.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.6 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.7 V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.


2. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:


a) jméno a příjmení včetně rodného příjmení
b) poštovní adresa
c) emailová adresa
d) telefonický kontakt
e) jméno a příjmení rodičů nebo dětí Subjektu
f) bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.
g) obchodní firma, IČO a sídlo
h) pohlaví
i) věk
j) fotografie
k) informace o zdravotním stavu
l) registrační značka vozidla
m) videozáznam


3. Účelem zpracování osobních údajů je:


3.1 Poskytování služeb
3.2 Zasílání obchodních sdělení Objednateli ze strany Poskytovatele
3.3 Registrace na Portálu Poskytovatele
3.4 Předsmluvní jednání a opatření
3.5 Správa uživatelského účtu
3.6 Poskytování reklam a zasílání propagačních informací Subjektům údajů na základě ust. GDPR o tzv. oprávněném zájmu


4. Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy


4.1 V případě registrace Subjektu údajů jakožto zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.
4.2 Shora uvedené osobní údaje může Správce zpracovávat i v případech, kdy s ním Objednatel neuzavřel smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu se Zpracovatelem uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve prospěch Objednatele dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy je na smlouvě Subjekt údajů uveden zpravidla jako účastník zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou jeho osobní údaje Zpracovatelem zpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.


5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:


5.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, subjektům vyřizujícím reklamace a zprostředkujícím platby
b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů;
c) příslušným úřadům jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů. spřízněné společnosti –
d) společnostem, které jsou vlastněné nebo řízené Poskytovatelem
e) obchodním partnerům - důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas.
f) vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků
5.2 Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Poskytovatel informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
5.3 Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5.4 Objednatel bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Poskytovateli poskytuje Poskytovateli dobrovolně
5.5 Z odběru obchodních sdělení se může Objednatel snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Poskytovatele kontaktuje prostřednictvím infolinky.
5.6 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.
5.7 Poskytovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


6. Bezpečnostní opatření


6.1 Účet každého uživatele je chráněn uživatelským heslem. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost nezasílá uživatelům emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.
6.2 Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.
6.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.


7. Nahrávání telefonických hovorů


7.1 S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráváni, je subjekt po oznámení, že jeho Váš hovor nahráván, zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.


8. Cookies a internetové beacons


8.1 Tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slouží k uchovávání a příležitostnému sledování návštěv webových stránek poskytovatele. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači Subjektu údajů pro účely zaznamenávání. Poskytovatel užívá cookies, aby usnadnil navigaci po jeho webových stránkách. Po zavření prohlížeče ze strany Subjektu údajů platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na pevném disku Subjektu údajů po delší dobu. Poskytovatel rovněž ukládá rozlišení obrazovky a zjišťuje, zda je v prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek poskytovatele. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.
8.2 Poskytovatel používá dvě kategorie souborů cookies:
a) Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
b) Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek Poskytovatele. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu, a to na jeho webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby na sociálních médiích sdíleli obsah.
8.3 Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu poskytovatele.
8.4 Poskytovatel může shromažďovat údaje při využití Portálu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na portálu poskytovatele v souvislosti s prodejem zboží nebo v e-mailu, který zasílá poskytovatel. Ten využívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby mohl sdělit zákazníkovi, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Poskytovatel může rovněž shromažďovat informace o počítači objednatele nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.


9. Poučení


9.1 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
9.2 Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.
9.3 Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
9.4 Poskytovatel provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho Portálu.
9.5 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

2) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

3) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

5) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

6) Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

a) právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
b) právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
c) právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
d) právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
e) právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
g) právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
h) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
i) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).


V Brně dne 25. 5. 2018


CENTRAL GOLF s.r.o.

K LÁVCE 705/8, BRNO, CZECH REPUBLIC
+420 605 700 717 (REZERVACE)/ HOPSÁLKOV +420 603 166 466
Otevřeno: KŠÍROVKA: pondělí – neděle 8:00 – 20:00 / HOPSÁLKOV: pondělí – pátek 14:00-20:00, sobota-neděle 10:00-20:00.
organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses buy clomid no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat order antibiotics online. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses purchase prednisone online if it does, and if a given dose of penicillin will kill 50 percent of mice injected, it stands to reason that a much larger dose& buy cheap gabapentin online and, the 40-year scenario has its problems. but you have to admit, it,s certainly food for thought buy amoxicillin no prescription however, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses order ventolin online many experts feel weight gain, and not disease prevention, is the real reason antibiotics are so widely used buy zithromax without prescription fat cattle sell for more than thin cattle. organism-specific varieties notwithstanding - can also kill big organisms, when they are taken in big doses buy cheap lasix online if it does, and if a given dose of penicillin will kill 50 percent of mice injected, it stands to reason that a much larger dose&.